82 thành viên đội tuyển Việt Nam và U22 đi bầu cử vào ngày 23/5

82 thành viên đội tuyển Việt Nam và U22 đi bầu cử vào ngày 23/5

Danh sách gồm 82 thành viên. Đội tuyển Việt Nam có 45 người, trong đó có 8 thành viên ban huấn luyện