Than Quảng Ninh không được dự V.League 2022: Cái kết buồn được dự đoán trước

Than Quảng Ninh không được dự V.League 2022: Cái kết buồn được dự đoán trước

Lý do dẫn đến quyết định này là bởi Than Quảng Ninh không đáp ứng được nhiều yếu tố theo quy định củ